About EMDR Therapy
 
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is a mental health effective tool to help you heal from trauma or other distressing life experiences. 

Unlike traditional treatments, EMDR direct attacks the root cause of your emotional pain. When traumatic events happen, your brain can’t process the memories normally, you will continue to experience the same distress over and over. EMDR guides you step-by-step in accessing and processing these memories, breaking once and for all the chains of pain.


Originally EMDR was discovered to work with clients who have been diagnosed with Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).  It is a structured therapy that encourages a client to briefly focus on the trauma memory while simultaneously experiencing bilateral stimulation.

However, over the years, ongoing research supports positive clinical outcomes showing EMDR therapy as a helpful treatment for disorders, EMDR is reputable for proven effective, long-lasting relief from emotional pain associated with other mental disorders.

EMDR can help people with a wide range of mental health conditions such as depression, anxiety, panic attacks, phobias, eating disorders, substance abuse related disorders, complicated grief, dissociative disorders, chronic illness medical issues, and many other disorders that have a trauma component associated with them.

EMDR is a specialized therapy that requires specific certification and licensing. It should only be offered by properly trained and licensed mental health clinicians. EMDR therapy does not require talking in detail about the distressing issue, but it is focusing on changing the emotions, thoughts or behaviors resulting from the distressing issue. EMDR therapy allows the brain to resume its natural healing process in resolve unprocessed traumatic memories in the brain.

 
Why continue living in pain?

Experience the healing power of EMDR now, talk with your professional EMDR therapist today.

Better Mind Mental Health Service, your trusted mental health supports.

We are here to help!

จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ หรือ EMDR Psychotherapy 

เป็นเครื่องมือเทคนิคด้านจิตวิทยาที่ทรงประสิทธิภาพในการรักษาปมบาดแผลทางใจ

โดยเฉพาะภาวะอาการของโรคซึมเศร้า

เทคนิคจิตบำบัดEMDR จะเข้าช่วยจัดการกับความทรงจำอันเลวร้ายที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในส่วนลึกของสมองได้อย่างถูกวิธี

จิตบำบัดEMDR ถูกใช้อย่างแพร่หลายในยุโรปและอเมริกา

EMDR Therapy ช่วยฟื้นฟูและเยียวยาบาดแผลทางใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจนเกิดเป็นภาวะ PTSD หรือความเจ็บป่วยทางจิตใจที่เกิดจากปมบาดแผลทางใจในวัยเด็ก ในอดีตหรือในปัจจุบันที่เพิ่งเกิดขึ้น

EMDR Therapy เป็นการรักษาฟื้นฟูจิตใจที่มีประสิทธิภาพกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการพูดคุยปรึกษาหรือการทำcounseling หรือ (talk-therapy) โดยทั่วไป

EMDR Therapy ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ โดยเฉพาะในวงการจิตแพทย์ที่ต้องการยกเลิกการจ่ายยาให้ผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้า หรือภาวะโรคทางจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับภาวะอารมณ์แปรปรวน จากหลักฐานงานวิจัยทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกาพบว่า การรับยาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือ ไบโพล่าเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวที่ปลายเหตุ และยามีผลข้างเคียงที่เป็นลบมากมาย

EMDR Therapy เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ถึงประสิทธิภาพในการรักษาภาวะของโรคซึมเศร้า แต่อย่างไรก็ตามต้องได้รับการบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านEMDR Therapy เท่านั้น  จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์  เหมาะกับทุกคนที่ต้องทนกับความทุกข์ทรมานจากภาวะอาการของโรคซึมเศร้า ไบโพล่า หรือผลกระทบหลังเหตุการณ์สะเทือนใจรุนแรงจนเกิดเป็นปมนาดแผลทางใจที่ตามรบกวนหลอกหลอน

ปมบาดแผลทางใจหรือประสบการณ์อันเลวร้ายในวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี สามารถทำให้เกิดภาวะอาการของโรค PTSD หรือ  Post-Traumatic Stress Disorder ซึ่งต่อมาอาจทำให้เกิดอาการบกพร่องทางบุคคลิกภาพ และเกิดเป็นภาวะอาการโรคทางจิตเวชอื่นๆได้ เช่น โรคซึมเศร้า ไบโพล่า บอร์เดอรไลน์ schizophrenia หรือโรคทางด้านสุขภาพจิตอื่นๆ รวมทั้งปมบาดแผลทางใจยังส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยด้านร่างกายระยะยาวที่หาสาเหตุไม่เจออีกด้วย


ประสิทธิภาพของจิตบำบัด (EMDR Psychotherapy) สามารถรักษาอาการอะไรได้บ้าง?

จิตบำบัดEMDR เห็นผลอย่างชัดเจนในการรักษาอาการโรคเครียด(Stress)  วิตกกังวล(Anxiety) อาการภาวะของโรคซึมเศร้า(Depression)  โรคไบโพล่า (Bipolar) และ บอร์เดอร์ไลน์ (Borderline Personality Disorder)

หรือภาวะอาการอันเนื่องมาจากอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากการถูกรบกวนของระบบประสาทและสมอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับมาปรึกษาแบบCounseling หรือ talk-therapy

อย่างไรก็ตามการทำจิตบำบัดEMDR เป็นการทำงานที่ลงลึกด้านระบบประสาท และสมอง ที่ควบคุมอารมณ์และความทรงจำดังนั้นหากเริ่มกระบวนการบำบัดแล้วควรทำอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิงจากสถิติของผู้เข้ารับการรักษาด้วยจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ (EMDR Psychothrapy)ในประเทศทางแถบยุโรปและอเมริกาพบว่าส่วนใหญ่ ยืนยันถึงประสิทธิภาพในการรักษาอาการว่าได้ผลดีจริงและหายจากโรคซึมเศร้าอย่างถาวรหากเข้ารับการทำจิตบำบัด EMDR อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 12-20 sessions 

จิตบำบัด EMDR ได้รับการยอมรับถึงประสิทธิภาพในการรักษาอย่างไร?

องค์การอนามัยโลกหรือ (World Health Organization) ให้การรับรองประสิทธิภาพทางการรักษาด้วยจิตบำบัดEMDR รวมทั้งในระดับสากลสมาคมจิตแพทย์ และสมาคมนักจิตวิทยาทั่วโลก ยอมรับในประสิทธิภาพของจิตบำบัดEMDR ว่าสามารถช่วยให้ผู้ป่วยให้ฟื้นคืนสู่สภาวะด้านจิตใจที่เป็นปกติได้ในเวลาอันสั้นโดยเทียบจากผลการสแกนของสมองที่ถูกทำลายจากภาวะปมบาดแผลทางใจ(PTSD)ก่อนและหลังทำการบำบัดด้วยEMDR

EMDR Therapy เข้าไปจัดการกับความทรงจำอันเลวร้ายที่สมองได้แช่แข็งไว้ การไหลเวียนติดขัด จัดเก็บไม่สมบรูณ์ ดังนั้นจึงเกิดผลกระทบว่าทำไม่เราถึงเจ็บปวดซัำๆวนไป-มาเมื่อนึกถึงหรือเจอสิ่งกระตุ้นให้หวนคิดถึงเหตุการณ์ความทรงจำอันเลวร้ายนั้นอีก

การบำบัดด้วย EMDR จะสามารถช่วยให้ความทรงจำอันเลวร้าย ประสบการณ์ด้านลบที่ติดค้างในสมองส่วนลึกได้ไหลเวียนและถูกจัดเก็บอย่างสมบรูณฺ์ จึงสามารถช่วยลดภาวะอาการความเครียด วิตกกังวล กลัว นอนไม่หลับ ภาวะอาการของโรคซึมเศร้าได้

ปัญหาภาวะเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล นอนไม่หลับ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้หรือทนอยู่กับความทุกข์ทรมาน

ติดต่อเราเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูจิตใจด้วยจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ (EMDR Psychotherapy) ได้แล้ววันนี้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 0831206556

แอดไลน์ bettermind.th

เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่

Better Mind Mental Health Service

You deserve to be happy!

 

New

English Counseling & Psychotherapy

Counseling & Psychotherapy Online / In person

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,800 ฿1,800
 

 

New

Brainspotting Therapy (จิตบำบัด)

Brainspotting Therapy (จิตบำบัด)powerful focused treatment PTSD, panic attack, ซึมเศร้า, Depression, negative emotional & body pain

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,500 ฿2,500
 

 

New

EMDR Psychotherapy

complex trauma therapy, anxiety, depression ซึมเศร้า negative emotional & body pain

ขายแล้ว 22 ชิ้น

฿2,500 ฿2,500
 

 

New

Family&Couples Therapy(พบตัว)

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ชีวิตคู่และครอบครัว

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿2,500 ฿2,500
 

 

Online Therapy(รายบุคคล)

ปรึกษานักจิตวิทยาผ่านทางออนไลน์ แบบเดี่ยว รายบุคคล

ขายแล้ว 43 ชิ้น

฿1,800 ฿1,800
 

 

ปรึกษารายบุคคล(พบตัว)

Individual Counseling Face to Face ปรึกษานักจิตวิทยารายบุคคลแบบมาพบตัว

ขายแล้ว 9 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้